Regulamin i rezerwacje

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wynajmu Domu Mazurska Osada nad jeziorem Orzysz.

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

REGULAMIN REZERWACJI, PŁATNOŚCI I UŻYTKOWANIA DOMU

Definicje: 

Wynajmujący – właściciel Domu Mazurska Osada nad jeziorem Orzysz.

Najemca – osoba dokonująca najmu Domu Mazurska Osada nad jeziorem Orzysz.

§1
REZERWACJA I PŁATNOŚCI

 1. Poniższy Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Domu Mazurska Osada nad jeziorem Orzysz. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu
 2. Wynajem dotyczy całego Domu Mazurska Osada wraz działką i przedmiotami udostępnionymi dla najemcy. Maksymalna liczba 8 osób. Minimalny czas wynajęcia: 3 doby.
 3. Rezerwacja wstępna. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail. Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin pobytu oraz liczbę osób. Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności Domu oraz jednoznacznej deklaracji chęci wynajmu. Rezerwacja wstępna obowiązuje 24 godziny.
 4. Rezerwacja gwarantowana następuje po wniesieniu zadatku za pobyt. Od chwili dokonania rezerwacji wstępnej, czas na wniesienie zadatku wynosi 48 godzin. Zadatek wynosi 30% całkowitej kwoty pobytu.
 5. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym.
 6. Wniesienie zadatku realizowane jest na rachunek bankowy o numerze: 03 1240 1037 1111 0000 0586 6122. W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Najemcy, numer telefonu kontaktowego datę pobytu od.. do…
 7. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Pozostałą część kwoty za pobyt wraz z kaucją należy uregulować przelewem (z góry) do 3 dni roboczych przed przyjazdem lub gotówką w dniu przyjazdu.
 9. Kaucja pobierana jest na czas pobytu, w wysokości 1000 zł i stanowi zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu. Kaucja zwracana jest w dniu opuszczenia domku przez Najemcę, pod warunkiem, że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie Domu, jak i samego budynku oraz terenu do niego należącego, będzie nie gorszy niż przy przekazaniu Najemcy kluczy do obiektu.

§2
POBYT I ZAKWATEROWANIE

 1. Doba zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd).
 2. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o planowanej godzinie dotarcia do Domu Mazurska Osada, najpóźniej na 12 godzin przed przyjazdem.
 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie Najemcy.
 4. Ewentualny wcześniejszy przyjazd (przed godziną 15:00) musi zostać uzgodniony z Wynajmującym minimum 1 dzień wcześniej.
 5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 6. W przypadku nieprzybycia Najemcy w wyznaczonym terminie, rezerwacja gwarantowana wniesionym zadatkiem ulega automatycznemu anulowaniu o godzinie 11:00 dnia następnego, wniesiony zadatek nie podlega zwrotowi. Pozostała wpłacona kwota, zostanie odesłana na konto w terminie do 3 dni roboczych.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości.
 8. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domu w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.
 9. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.
 10. Większa liczba osób niż 8 może przebywać w domu i na terenie wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
 11. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domu (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 12. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Dom, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domu.
 13. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego obiektu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 14. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domu Mazurska Osada zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.
 15. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby (w tym dzieci).
 16. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 17. W domu, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego. Na parterze gaśnica umieszczona jest przy kominku, na piętrze – w korytarzyku. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 100 zł oraz kwotą 200 zł za posprzątanie domu.
 18. W Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu kara wynosi 800 zł ( koszt ozonowania domu).
 19. Ze względów bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej w Domu zabrania się trzymania butli z gazem, materiałów łatwopalnych , materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 20. Do palenia w kominku używa się wyłącznie udostępnionego przez Wynajmującego drewna. Zabrania się palenia wszelkiego rodzaju plastików, baterii, dezodorantów i itp. Zabrania się pieczenia wszelkiego rodzaju żywności w kominku w salonie.
 21. Zabrania się suszenia mokrych rzeczy na grzejnikach w salonie, sieni i pokojach w sypialni. Do tego celu służy grzejnik w łazience na parterze a także udostępniona suszarka , która jest dostosowana do tego rodzaju potrzeb.
 22. Zabrania się palenia grilla na tarasie domku.
 23. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego obiekt, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domu. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
 24. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
 25. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu.
 26. Najemca zobowiązany jest używać domu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach oraz używanie obuwia zmiennego wewnątrz domu (prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu typu szpilki, brudne kalosze lub inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i podłogi).
 27. Każdorazowo opuszczając domek, Najemca powinien sprawdzić zamkniecie drzwi. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 28. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez właściciela obiektu. Parking jest parkingiem przydomowym na posesji. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy.
 29. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 30. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w nienagannym stanie, pozostawienie otoczenia domku w zastanym stanie. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje potrąceniem kwoty 100 zł z kaucji na poczet sprzątania.
 31. Najmujący Dom Mazurska Osada nad jeziorem Orzysz ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 32. Korzystanie z placu zabaw , huśtawki oraz z innych urządzeń znajdujących się do dyspozycji gości może odbywać się tylko pod nadzorem dorosłych , którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 33. W Domu akceptowane są zwierzęta po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela.

§3
UBEZPIECZENIE

Cena usług świadczonych przez Wynajmującego Dom Mazurska Osada nad jeziorem Orzysz nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.